Προσκαλέστε φίλους σας στο 123Deal.gr και κερδίστε δωρεάν συμμετοχές
Πεσ το σε φιλουσ
Πληκτρολογήστε το email του φίλου σας
Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο twitter
Παρακολουθήστε μας στο Google +
Καλύτερες Βαθμολογίες
nikosgeo
10
zikosdog
10
antriasm
10
ekaftakis
9.7
chkavous
9.7
Δείτε όλες τις βαθμολογίες χρηστών

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι χρήσης») αφορούν και διέπουν αποκλειστικά τις σχέσεις της εταιρείας με διακριτικό τίτλο 123deal.gr (εφεξής «Εταιρεία») με τους εγγεγραμμένους χρήστες (εφεξής «Χρήστες») στον ιστοχώρο 123deal.gr (εφεξής «123Deal.gr»). Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αποδεχτούν τους «Όρους Χρήσης» κατά την εγγραφή τους και η αποδοχή αυτή ισχύει για κάθε χρήση του «123Deal.gr». Η «Εταιρεία» έχει δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους «Όρους Χρήσης» οποιαδήποτε στιγμή, μονομερώς, δίχως προειδοποίηση, αλλά υποχρεούται να γνωστοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις/ανανεώσεις στους «Χρήστες» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου μέσου. Σε περίπτωση μη αποδοχής των νέων όρων από κάποιον χρήστη αυτός έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη διαγραφή του από το «123Deal.gr».

 
Παρακαλείσθε να διαβάσετε με την απαραίτητη μέριμνα και προσοχή τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του «123Deal.gr» που ακολουθούν:
 
1. Ορισμοί
 
Για τους σκοπούς του παρόντος, οι ορισμοί που ακολουθούν έχουν τις εξής έννοιες:
 
α.)   «Χρήστης»: Κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο «123Deal.gr» το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τους «Όρους Χρήσης», να συμμετέχει και να δημιουργεί Δημοπρασίες προσφορών.
 
β.)   «Δημοπρασία προσφορών», «Δημοπρασία», «Δημοπρασία καλύτερων προσφορών»: Είναι η κύρια υπηρεσία του «123Deal.gr» που δίνει στους «Χρήστες» την δυνατότητα να αναζητήσουν την καλύτερη προσφορά για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που παρέχουν.
 
γ.)   «Δημιουργός»: Ο «Χρήστης»  ο οποίος δημιουργεί  «Δημοπρασία προσφορών» για να αναζητήσει  την καλύτερη προσφορά για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που παρέχει.
 
δ.)   «Προσφορά»: Το ποσό που δίνει κάποιος «Χρήστης» για την υπηρεσία ή το προϊόν που παρέχει ο «Δημιουργός» στη «Δημοπρασία προσφορών» που δημιούργησε.
 
ε.)   «Τελική προσφορά», «Τελικές προσφορές»: Μια από τις  «Προσφορές» που αποδέχεται ο «Δημιουργός» ως πιο συμφέρουσα για την υπηρεσία ή προϊόν που παρέχει στη «Δημοπρασία προσφορών».
 
ζ.)   «Συμμετοχές»: Μονάδες που χρησιμοποιεί ο κάθε «Δημιουργός» για να αποδεχθεί «Προσφορά» σε κάποια «Δημοπρασία προσφορών».
 
η.)  
«Πλειοδότης»: Ο «Χρήστης» που έχει κάνει «Προσφορά» σε κάποια «Δημοπρασία προσφορών».
 
θ.)  
«Τελικός Πλειοδότης»: Ο «Χρήστης» που έχει κάνει μια από τις «Τελικές Προσφορές» σε κάποια  «Δημοπρασία προσφορών».
 
ι.)   «Έναρξη»: Ημερομηνία και ώρα έναρξης της «Δημοπρασίας προσφορών».
 
κ.)   «Λήξη»: Τη  Λήξη της «Δημοπρασίας προσφορών» την ορίζει ο «Δημιουργός» ο οποίος τερματίζει τη «Δημοπρασία προσφορών» από το λογαριασμό του.
 
2. Τι είναι το «123Deal.gr» και τι προσφέρει;
 
Το «123Deal.gr» είναι μία online υπηρεσία «Δημοπρασιών προσφορών» και παρέχει τις εξής δυνατότητες:
 
α) Κάθε «Χρήστης»  μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του «Δημοπρασίες προσφορών» με σκοπό να δεχτεί «Προσφορές» και να βρεί την πιο συμφέρουσα γι’ αυτόν τιμή για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία που παρέχει.
 
β) Κάθε «Χρήστης»  μπορεί να κάνει εντελώς δωρεάν «Προσφορά» σε μία από τις ενεργές «Δημοπρασίες προσφορών» του «123Deal.gr» με σκοπό να βρει κάποιον που να παρέχει κάποια υπηρεσία ή προϊόν την οποία ψάχνει.
 
3. Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής
 
Για την συμμετοχή και δημιουργία «Δημοπρασίας προσφορών» είναι υποχρεωτική η εγγραφή και ταυτόχρονα η αποδοχή των «Όρων Χρήσης». Η εγγραφή στο «123Deal.gr» είναι δωρεάν.  Η εγγραφή στο «123Deal.gr» επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που: α) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, (β) έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, (γ) διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και (δ) διαθέτουν κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.
 
Με την επιφύλαξη των ως άνω, κάθε «Χρήστης» δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ρητώς ότι παρέχει αληθείς και ακριβείς πληροφορίες για το άτομο του ,όπως και επίσης ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να κατανοήσει τους «Όρους Χρήσης» του «123Deal.gr». Η «Εταιρεία» δεν αναγνωρίζει και δεν ευθύνεται για χρήση του «123Deal.gr» από «Χρήστες» που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
 
Κάθε «Χρήστης» επιτρέπεται να διατηρεί ένα (1) μόνο λογαριασμό.
 
Η εγγραφή πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που διατίθεται στο «123Deal.gr». Η εγγραφή γίνεται χωρίς καμία χρέωση. Οι «Χρήστες» είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Στα στοιχεία εγγραφής συνυπολογίζονται και τα στοιχεία πρόσβασης του «Χρήστη» όπως το Όνομα Χρήστη (εφεξής «Username») και ο Κωδικός Πρόσβασης (εφεξής «Password»). Σχετικά με την επιλογή του «Username», απαγορεύεται οποιαδήποτε ονομασία η οποία προσβάλλει τη δημόσια αιδώ ή/και τα χρηστά ήθη, ή βλάπτει τα δικαιώματα ή/και τα συμφέροντα τρίτων. Ο «Χρήστης» υποχρεούται να διατηρεί μυστικά το «Username» και το «Password» και να μην τα παραχωρεί ή/και κοινοποιεί σε οποιουσδήποτε τρίτους. Ο «Χρήστης» είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση και το απόρρητο των στοιχείων πρόσβασης στο «123Deal.gr» και, κατά συνέπεια, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε δραστηριότητα, ευθύνη, αξίωση, κόστος, ή/και δαπάνη, ακόμα και νομικής φύσης, συνδεόμενη με κάθε χρήση, παράνομη ή μη, των στοιχείων πρόσβασής του.
 
Η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να διακόψει ή/και να διαγράψει τον λογαριασμό του «Χρήστη» ,οποιαδήποτε στιγμή, δίχως προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει οποιαδήποτε ενέργεια μη ενδεδειγμένη ή/και ενέργεια δόλια προς την λειτουργία του «123Deal.gr». Σε περίπτωση παροχής ανακριβών προσωπικών στοιχείων, ή χρήση των στοιχείων πρόσβασης για παράνομους ή δόλιους σκοπούς, καθώς και παραβίαση οποιουδήποτε των παρόντων «Όρων Χρήσης» ο λογαριασμός «Χρήστη» θα διαγράφεται χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση διαγραφής ενός λογαριασμού από το «123Deal.gr» ο «Χρήστης» δεν έχει δικαίωμα δημιουργίας νέου λογαριασμού.
 
Κατά την εγγραφή θα ζητηθεί ενεργοποίηση του λογαριασμού καθώς και επιβεβαίωση των στοιχείων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόνο μετά την ενεργοποίηση είναι δυνατή η χρήση του λογαριασμού και συμμετοχή σε Δημοπρασία προσφορών. Κάθε «Χρήστης» μπορεί να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε «Δημοπρασίες προσφορών» εκτός από αυτές που έχει δημιουργήσει ο ίδιος.
 
Μετά την εγγραφή στο «123Deal.gr» ο «Χρήστης» αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού του για έλεγχο ή τροποποίηση καθώς και το δικαίωμα να συμμετέχει σε «Δημοπρασία προσφορών» ή να δημιουργήσει δικές του «Δημοπρασίες».
 
4. Δικαίωμα και διαδικασία διαγραφής λογαριασμού από το «123Deal.gr»
 
Η «Εταιρεία» δίνει στο «Χρήστη» το δικαίωμα υποβολής αιτήματος διαγραφής λογαριασμού από το «123Deal.gr».
 
Για να προχωρήσει ο χρήστης σε διαγραφή του λογαριασμού του από το «123Deal.gr» θα πρέπει να στείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση  info@123deal.gr γράφοντας τα στοιχεία του και ζητώντας την διαγραφή του.
 
5. Όροι και Προϋποθέσεις για τις Δημοπρασίες προσφορών
 
Κάθε «Χρήστης» του «123Deal.gr» έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει μία δική του Δημοπρασία για να βρεί την καλύτερη προσφορά δηλ. πιο συμφέρουσα γι αυτόν «Προσφορά».
 

Επίσης κάθε «Χρήστης» έχει το δικαίωμα να κάνει εντελώς δωρεάν «Προσφορά» σε όποια «Δημοπρασία προσφορών» τον ενδιαφέρει με σκοπό να βρει κάποιον για να του παρέχει κάποια υπηρεσία ή κάποιο προϊόν στην τιμή που αναφέρει η «Προσφορά» σας.

 
Η «Εταιρεία» δεν ασκεί έλεγχο και δεν εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και νομιμότητα της παροχής των υπηρεσιών και προϊόντων για τα οποία ζητείται «Προσφορά», ούτε τη γνησιότητα των «Προσφορών» που διατυπώνονται από κάθε «Χρήστη» για την αγοροπωλησία της υπηρεσίας ή του προϊόντος. Ο ρόλος του «123Deal.gr» είναι να παρέχει στον «Δημιουργό» μιάς Δημοπρασίας προσφορών τα στοιχεία επικοινωνίας του «Τελικού Πλειοδότη» με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας ή του προϊόντος που ζητήθηκε από τον «Δημιουργό» στην τιμή που προσφέρθηκε από τον «Τελικό Μειοδότη». Στο σημείο αυτό ο ρόλος του «123Deal.gr» τελειώνει και περιορίζεται ενδεχομένως στο να δέχεται παράπονα από τις δύο πλευρές και όταν κριθεί σκόπιμο να επιβάλει ποινές με διαγραφή λογαριασμού από το σύστημα.
 
6. Διαδικασία εύρεσης καλύτερης προσφοράς
 
Κάθε «Χρήστης» μπορεί να δημιουργεί δικές του «Δημοπρασίες καλύτερων προσφορών» ζητώντας την καλύτερη τιμή για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία που προσφέρει.
 
Όταν δημιουργηθεί μία «Δημοπρασία» περνούν από έλεγχο όλα τα στοιχεία του προκειμένου να διαπιστωθεί αν πλήρη τους «Όρους Χρήσης» και ότι δεν αναφέρονται σε αυτή στοιχεία επικοινωνίας. Εφόσον η «Δημοπρασία προσφορών» εγκριθεί  δημοσιεύεται στο «123Deal.gr».
 

Εφόσον ξεκινήσει μία «Δημοπρασία καλύτερης προσφοράς» οι «Χρήστες» μπορούν  να κάνουν «Προσφορές» δίνοντας την δική τους τιμή για το προϊόν ή την υπηρεσία που αναφέρεται η «Δημοπρασία». Ο «Δημιουργός» δεν έχει δικαίωμα «Προσφοράς» στις δικές του «Δημοπρασίες προσφορών».

 

Κατά την διάρκεια της δημοπρασίας ο «Δημιουργός» έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί «Προσφορές» εάν κρίνει ότι είναι γι’ αυτόν συμφέρουσες. Επίσης ο «Δημιουργός» έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει την δημοπρασία εάν κρίνει ότι έχει βρει τις καλύτερες «Προσφορές». Μετά την αποδοχή «Προσφοράς» από το «Δημιουργό» η προσφορά αυτή ορίζεται ως «Τελική Προσφορά» και αποστέλλεται μήνυμα στον «Τελικό Πλειοδότη» όπου ζητείται από αυτόν να επιβεβαιώσει την «Προσφορά». Εφόσον επιβεβαιωθεί και από τον «Τελικό Πλειοδότη» αποστέλλονται τα στοιχεία επικοινωνίας του «Τελικού Πλειοδότη» στο «Δημιουργό».

 
6. Αγορά «Συμμετοχών» και Χρεώσεις
 
Για να μπορέσει ο «Δημιουργός» να αποδεχθεί κάποια «Προσφορά» θα πρέπει να αγοράσει «Συμμετοχές». Υπάρχει μια σειρά από διαθέσιμα πακέτα και συμβόλαια «Συμμετοχών» που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
 
Πακέτα συμμετοχών
 
Συμμετοχές Τιμή
3 2 €
10 6 €
50 25 €
125 50 €
250 75 €
500 100 €
 
Συμβόλαια συμμετοχών
 
Συμβόλαια συμμετοχών Τιμή
  Συμβόλαιο συμμετοχών για 1 μήνα 10 €
  Συμβόλαιο συμμετοχών για 3 μήνες 25 €
  Συμβόλαιο συμμετοχών για 6 μήνες 40 €
  Συμβόλαιο συμμετοχών για 12 μήνες 65 €
 
Η αγορά των «Συμμετοχών» γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

i) μέσω της υπηρεσίας Paypal  και
ii) με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στο «123Deal.gr».
 
6. Δέσμευση και ακυρότητα «Προσφοράς» και αποδοχής «Προσφοράς»
 

Ο κάθε «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί ή να ακυρώσει τη «Προσφορά» που έκανε εφόσον αυτή δεν είναι «Τελική προσφορά». Ο «Χρήστης» κατά την υποβολή «Προσφοράς»  δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους παροχής υπηρεσίων ή προϊόντων της «Δημοπρασίας» όπως τους ορίζει ο «Δημιουργός». Ο «Δημιουργός»  από την μεριά του εφόσον αποδεχθεί κάποια «Προσφορά» δεν έχει δικαίωμα να ακυρώση την αποδοχή και επίσης δηλώνει ότι η παρεχόμενη από αυτόν υπηρεσία ή το παρεχόμενο προϊόν θα είναι ακριβώς όπως αναφέρεται στη «Δημοπρασία προσφορών».

 
 
7. Αποδοχή Προσφοράς
 

Ο «Δημιουργός» έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί όσες «Προσφορές» επιθυμεί. Μετά την αποδοχή του στέλνεται ηλεκτρονικό μήνυμα στο «Πλειοδότη» για να επιβεβαιώσει τη «Προσφορά» του. Εφόσον ο «Πλειοδότης» επιβεβαιώσει τη προσφορά του αυτή ορίζεται ως «Τελικός πλειοδότης» και αποστέλλονται τα στοιχεία επικοινωνίας του «Πλειοδότη» στο «Δημιουργό» ώστε να μπορεσει να έρθει σε επικοινωνία για την υλοποίηση της προσφερόμενης υπηρεσίας ή την πώληση προϊόντος. Σε περίπτωση που ένας «Χρήστης» κάνει επιπλέον «Προσφορά» μετά την αποδοχή προηγούμενης «Προσφοράς» του, ο «Δημιουργός» θα πρέπει να κάνει εκ νέου αποδοχή για να λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας.

 
 
8. Παροχή υπηρεσίας και πώληση προϊόντος της «Δημοπρασίας προσφορών»
 
Μετά την αποδοχή κάποιας «Προσφοράς» τα στοιχεία του «Τελικού Πλειοδότη» στέλνονται στον «Δημιουργό» για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας ή την πώληση του προϊόντος. Σε περίπτωση που ο «Δημιουργός» δεν επικοινωνήσει με τον «Τελικό Πλειοδότη» σε διάστημα 2 εβδομάδων τότε παρακαλούμε ο «Τελικός Πλειοδότης» να μας αναφέρει το γεγονός μέσω της φόρμας επικοινωνίας.  Σε περίπτωση που παρατηρηθεί επαναλαμβανόμενη κακόβουλη συμπεριφορά από τον «Δημιουργό» (μη επικοινωνία με «Τελικό Πλειοδότη») το «123Deal.gr» έχει το δικαίωμα χωρίς κάποια ειδοποίηση να διαγράψει τον λογαριασμό του.
 
Ο «Δημιουργός» εφόσον έχει αποδεχθεί κάποια «Προσφορά» είναι υποχρεωμένος να παρέχει την υπηρεσία ή να πωλήσει το προϊόν που αφορούσε η «Δημοπρασία» με την τιμή της «Τελικής Προσφοράς».
 
Υπεύθυνοι για την παροχή είναι ο «Τελικός Πλειοδότης» και ο «Δημιουργός». Ο ρόλος του «123Deal.gr» αφού δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας στον «Δημιουργό», περιορίζεται μόνο στο να δέχεται παράπονα από τα δύο μέλη της συμφωνίας.
 
Το «123Deal.gr» έχει το δικαίωμα να διαγράψει κάποιον «Χρήστη» όταν δέχεται για αυτόν παράπονα κατ’ επανάληψιν. 
 
 
9. Απαλλαγή  από ευθύνη
 
Η «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη επιτυχή παροχή της υπηρεσίας στην οποία αναφέρεται η «Δημοπρασία καλύτερης προσφοράς». Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ «Χρηστών», οι «Χρήστες» καθιστούν αζήμια και απαλλάσσουν την «Εταιρεία» από κάθε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της κάθε «Δημοπρασίας».
 

Επιπρόσθετα, κάθε «Χρήστης» υποχρεούται να εξαιρεί, να καθιστά αζήμια και να απαλλάσσει την «Εταιρεία» από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους. Λόγω διακύμανσης της δυνατότητας μετάδοσης δεδομένων και των ταχυτήτων του διαδικτύου, καθώς και λόγω ενδεχόμενης κατά καιρούς έντονης συγκέντρωσης «Προσφορών», υπάρχει η πιθανότητα «Προσφορές» που υποβλήθηκαν , να μην λαμβάνονται υπόψη έγκαιρα από το σύστημα.

 
 
10. Προσωπικά Δεδομένα
 

Οι «Χρήστες» είναι υποχρεωμένοι  να κρατάνε μυστικό και να μην κοινοποιούν σε τρίτους το «Password» του λογαριασμού τους. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή αποκάλυψης των στοιχείων αυτών σε τρίτους οφείλει να μας ενημερώσει. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος για οποιαδήποτε πράξη πραγματοποιηθεί με το «Password» του μέχρι του χρονικού σημείου ενημέρωσης της «Εταιρείας». Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε το μέλος που επικαλείται την τυχόν έλλειψη ταυτοποίησης και όχι ο έτερος συμβαλλόμενος ή η «Εταιρεία».

Το «123Deal.gr» δεσμεύεται ότι δεν θα δημοσιεύσει προσωπικά δεδομένα των «Χρηστών» πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας του «Τελικού μειοδότη» μιάς δημοπρασίας προσφορών στον «Δημιουργό», έπειτα από την αποδοχή της «Προσφοράς» από τον «Δημιουργό».

 
11. Τεχνικές βλάβες, συντήρηση
 

Το «123Deal.gr» δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα το «123Deal.gr» δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων «Προσφορές» καταχωρήθηκαν με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Η ιστοσελίδα του «123Deal.gr» μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς οι «Χρήστες» να μπορούν να εγείρουν αξιώσεις κατά του «123Deal.gr».